• شماره تور:A97/27

  • مکان ها:آنتالیا - سیده

  • 5شب

  • 6روز

  • زمینی: اتوبوس ترک کلاس A

  • تاریخ سفر: ۲۷ ،۲۹ اسفند / ۲ فروردین

  • قیمت:۱۶۸۵۰۰۰ تومان

توضیحات: