تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
889,600,000
یک تخته
943,500,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
835,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
897,300,000
یک تخته
958,900,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
837,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
897,300,000
یک تخته
958,900,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
837,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
901,200,000
یک تخته
966,600,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
838,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
905,000,000
یک تخته
974,300,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
840,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
908,900,000
یک تخته
982,000,000
کودک با تخت
854,200,000
کودک بدون تخت
841,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
912,700,000
یک تخته
989,700,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
842,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
920,500,000
یک تخته
1,005,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
845,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
924,300,000
یک تخته
1,012,800,000
کودک با تخت
895,500,000
کودک بدون تخت
847,100,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
928,200,000
یک تخته
1,020,500,000
کودک با تخت
906,000,000
کودک بدون تخت
848,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
909,800,000
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
909,800,000
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
935,800,000
یک تخته
1,035,900,000
کودک با تخت
923,500,000
کودک بدون تخت
851,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
939,700,000
یک تخته
1,043,600,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
852,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,060,000,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,060,000,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,066,700,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,066,700,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
955,000,000
یک تخته
1,074,400,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
857,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
955,000,000
یک تخته
1,074,400,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
857,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
962,800,000
یک تخته
1,089,800,000
کودک با تخت
930,200,000
کودک بدون تخت
860,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
962,800,000
یک تخته
1,089,800,000
کودک با تخت
930,200,000
کودک بدون تخت
860,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
970,500,000
یک تخته
1,105,200,000
کودک با تخت
947,700,000
کودک بدون تخت
863,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
970,500,000
یک تخته
1,105,200,000
کودک با تخت
947,700,000
کودک بدون تخت
863,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
974,300,000
یک تخته
1,112,900,000
کودک با تخت
940,600,000
کودک بدون تخت
864,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
974,300,000
یک تخته
1,112,900,000
کودک با تخت
940,600,000
کودک بدون تخت
864,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
978,200,000
یک تخته
1,120,600,000
کودک با تخت
944,400,000
کودک بدون تخت
865,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
985,900,000
یک تخته
1,136,000,000
کودک با تخت
951,000,000
کودک بدون تخت
868,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
989,800,000
یک تخته
1,143,800,000
کودک با تخت
954,300,000
کودک بدون تخت
869,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
989,800,000
یک تخته
1,143,800,000
کودک با تخت
954,300,000
کودک بدون تخت
869,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
993,600,000
یک تخته
1,151,400,000
کودک با تخت
958,200,000
کودک بدون تخت
871,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
961,500,000
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
961,500,000
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,009,000,000
یک تخته
1,182,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
876,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,009,000,000
یک تخته
1,182,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
876,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,012,800,000
یک تخته
1,189,900,000
کودک با تخت
975,200,000
کودک بدون تخت
877,900,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,020,500,000
یک تخته
1,205,300,000
کودک با تخت
982,400,000
کودک بدون تخت
880,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,020,500,000
یک تخته
1,205,300,000
کودک با تخت
982,400,000
کودک بدون تخت
880,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,024,400,000
یک تخته
1,213,000,000
کودک با تخت
985,700,000
کودک بدون تخت
882,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,024,400,000
یک تخته
1,213,000,000
کودک با تخت
985,700,000
کودک بدون تخت
882,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,028,200,000
یک تخته
1,220,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
883,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,028,200,000
یک تخته
1,220,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
883,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,032,000,000
یک تخته
1,228,500,000
کودک با تخت
992,800,000
کودک بدون تخت
884,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,032,000,000
یک تخته
1,228,500,000
کودک با تخت
992,800,000
کودک بدون تخت
884,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,035,900,000
یک تخته
1,236,200,000
کودک با تخت
996,200,000
کودک بدون تخت
886,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,039,800,000
یک تخته
1,243,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
887,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,039,800,000
یک تخته
1,243,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
887,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,051,400,000
یک تخته
1,266,900,000
کودک با تخت
1,009,900,000
کودک بدون تخت
891,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,051,400,000
یک تخته
1,266,900,000
کودک با تخت
1,009,900,000
کودک بدون تخت
891,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,059,000,000
یک تخته
1,282,400,000
کودک با تخت
1,017,000,000
کودک بدون تخت
894,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,074,400,000
یک تخته
1,313,200,000
کودک با تخت
1,030,800,000
کودک بدون تخت
899,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,074,400,000
یک تخته
1,313,200,000
کودک با تخت
1,030,800,000
کودک بدون تخت
899,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,082,200,000
یک تخته
1,328,500,000
کودک با تخت
1,038,000,000
کودک بدون تخت
902,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,116,800,000
یک تخته
1,397,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
914,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,136,000,000
یک تخته
1,436,400,000
کودک با تخت
1,086,400,000
کودک بدون تخت
921,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,136,000,000
یک تخته
1,436,400,000
کودک با تخت
1,086,400,000
کودک بدون تخت
921,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,143,800,000
یک تخته
1,451,800,000
کودک با تخت
1,093,000,000
کودک بدون تخت
923,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,143,800,000
یک تخته
1,451,800,000
کودک با تخت
1,093,000,000
کودک بدون تخت
923,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,159,200,000
یک تخته
1,482,500,000
کودک با تخت
1,107,300,000
کودک بدون تخت
929,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,166,900,000
یک تخته
1,498,000,000
کودک با تخت
1,113,900,000
کودک بدون تخت
931,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,166,900,000
یک تخته
1,498,000,000
کودک با تخت
1,113,900,000
کودک بدون تخت
931,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,186,000,000
یک تخته
1,536,500,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
938,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,193,800,000
یک تخته
1,551,900,000
کودک با تخت
1,138,000,000
کودک بدون تخت
941,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,205,400,000
یک تخته
1,575,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
945,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,205,400,000
یک تخته
1,575,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
945,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,220,800,000
یک تخته
1,605,800,000
کودک با تخت
1,162,200,000
کودک بدون تخت
950,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,236,200,000
یک تخته
1,636,500,000
کودک با تخت
1,176,500,000
کودک بدون تخت
956,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,267,000,000
یک تخته
1,698,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
967,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,297,800,000
یک تخته
1,759,800,000
کودک با تخت
1,231,600,000
کودک بدون تخت
977,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,313,200,000
یک تخته
1,791,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
983,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,336,300,000
یک تخته
1,836,800,000
کودک با تخت
1,266,200,000
کودک بدون تخت
991,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,455,600,000
یک تخته
2,075,500,000
کودک با تخت
1,374,000,000
کودک بدون تخت
1,033,000,000
توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران – پوکت - تهران – 7شب اقامت با سرویس ذکر شده – ترانسفر
فرودگاهی رفت وبرگشت - ویزا – بیمه نامه 20 هزار یورویی -


مدارک لازم:

پاسپورت با اعتبار 7 ماه کپ ی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومانی - 1 قطعه عکس 6* 4
رنگی و جدید


تاریخ های رفت:

18 اسفند و 7 فروردین

تاریخ های برگشت:

6 فروردین و 14 فروردین

*** پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد .


لوازم مورد نیاز
مدارک شناسایی مورد نیاز در سفر
• چند دست لباس اضافی با توجه به آب و هوای کشور مقصد
• تلفن همراه و شارژر – کابل شارژر یدک – پاور بانک

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS