شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
940,800,000 ریال
یک تخته
1,026,600,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
872,400,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
955,700,000 ریال
یک تخته
1,056,300,000 ریال
کودک با تخت
926,900,000 ریال
کودک بدون تخت
877,400,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
963,900,000 ریال
یک تخته
1,072,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
880,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
963,900,000 ریال
یک تخته
1,072,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
880,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
966,700,000 ریال
یک تخته
1,078,300,000 ریال
کودک با تخت
936,800,000 ریال
کودک بدون تخت
881,200,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
974,900,000 ریال
یک تخته
1,094,800,000 ریال
کودک با تخت
943,900,000 ریال
کودک بدون تخت
884,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
979,900,000 ریال
یک تخته
1,104,700,000 ریال
کودک با تخت
948,300,000 ریال
کودک بدون تخت
885,600,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
985,500,000 ریال
یک تخته
1,115,700,000 ریال
کودک با تخت
953,300,000 ریال
کودک بدون تخت
887,800,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
992,000,000 ریال
یک تخته
1,129,000,000 ریال
کودک با تخت
959,500,000 ریال
کودک بدون تخت
890,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
992,000,000 ریال
یک تخته
1,129,000,000 ریال
کودک با تخت
959,500,000 ریال
کودک بدون تخت
890,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000 ریال
یک تخته
1,140,000,000 ریال
کودک با تخت
964,500,000 ریال
کودک بدون تخت
892,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000 ریال
یک تخته
1,140,000,000 ریال
کودک با تخت
964,500,000 ریال
کودک بدون تخت
892,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,051,500,000 ریال
یک تخته
1,231,500,000 ریال
کودک با تخت
1,014,500,000 ریال
کودک بدون تخت
921,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,051,500,000 ریال
یک تخته
1,231,500,000 ریال
کودک با تخت
1,014,500,000 ریال
کودک بدون تخت
921,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,059,600,000 ریال
یک تخته
1,247,700,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
925,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,064,000,000 ریال
یک تخته
1,273,000,000 ریال
کودک با تخت
1,024,500,000 ریال
کودک بدون تخت
915,300,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,069,500,000 ریال
یک تخته
1,284,000,000 ریال
کودک با تخت
1,029,500,000 ریال
کودک بدون تخت
918,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,077,500,000 ریال
یک تخته
1,283,000,000 ریال
کودک با تخت
1,038,000,000 ریال
کودک بدون تخت
931,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,077,500,000 ریال
یک تخته
1,283,000,000 ریال
کودک با تخت
1,038,000,000 ریال
کودک بدون تخت
931,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,080,000,000 ریال
یک تخته
1,288,500,000 ریال
کودک با تخت
1,040,500,000 ریال
کودک بدون تخت
931,800,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,085,500,000 ریال
یک تخته
1,316,000,000 ریال
کودک با تخت
1,043,500,000 ریال
کودک بدون تخت
923,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,085,500,000 ریال
یک تخته
1,316,000,000 ریال
کودک با تخت
1,043,500,000 ریال
کودک بدون تخت
923,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,094,000,000 ریال
یک تخته
1,332,500,000 ریال
کودک با تخت
1,051,500,000 ریال
کودک بدون تخت
926,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,111,000,000 ریال
یک تخته
1,366,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
931,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,111,000,000 ریال
یک تخته
1,366,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
931,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,124,000,000 ریال
یک تخته
1,392,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
936,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,145,000,000 ریال
یک تخته
1,435,000,000 ریال
کودک با تخت
1,097,000,000 ریال
کودک بدون تخت
943,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,145,000,000 ریال
یک تخته
1,435,000,000 ریال
کودک با تخت
1,097,000,000 ریال
کودک بدون تخت
943,500,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,185,000,000 ریال
یک تخته
1,515,000,000 ریال
کودک با تخت
1,133,500,000 ریال
کودک بدون تخت
958,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,185,000,000 ریال
یک تخته
1,515,000,000 ریال
کودک با تخت
1,133,500,000 ریال
کودک بدون تخت
958,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,194,500,000 ریال
یک تخته
1,533,700,000 ریال
کودک با تخت
1,141,500,000 ریال
کودک بدون تخت
961,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,251,000,000 ریال
یک تخته
1,629,500,000 ریال
کودک با تخت
1,194,000,000 ریال
کودک بدون تخت
991,200,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,259,000,000 ریال
یک تخته
1,646,000,000 ریال
کودک با تخت
1,201,500,000 ریال
کودک بدون تخت
994,000,000 ریال
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: جزیرهفیفی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,339,000,000 ریال
یک تخته
1,806,500,000 ریال
کودک با تخت
1,273,500,000 ریال
کودک بدون تخت
1,023,000,000 ریال
توضیحات

اگر به دنبال تجربه‌ای منحصر به فرد در تایلند هستید، تور ترکیبی با دیدار از شهر پوکت و جزیره فی فی گزینه‌ای فوق‌العاده است. گردشگران می‌توانند در کنار ساحل زیبا به فعالیت‌های آبی پرداخته و از زیبایی‌های طبیعت بی‌نظیر این جزیره بهره‌مند شوند. برای همراهی با تور ترکیبی تایلند پاتریس با ما تماس بگیرید. 

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با اعتبار 7 ماه کپی شناسنامه
کپی کارت ملی 
تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومانی 
1 قطعه عکس 6* 4

قوانین و مقررات

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS