تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
تور تایلند 7 شب | ویژه نوروز
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
889,600,000
یک تخته
943,500,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
835,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
897,300,000
یک تخته
958,900,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
837,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
897,300,000
یک تخته
958,900,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
837,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
901,200,000
یک تخته
966,600,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
838,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
905,000,000
یک تخته
974,300,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
840,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
908,900,000
یک تخته
982,000,000
کودک با تخت
854,200,000
کودک بدون تخت
841,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
912,700,000
یک تخته
989,700,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
842,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
920,500,000
یک تخته
1,005,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
845,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
924,300,000
یک تخته
1,012,800,000
کودک با تخت
895,500,000
کودک بدون تخت
847,100,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
928,200,000
یک تخته
1,020,500,000
کودک با تخت
906,000,000
کودک بدون تخت
848,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
909,800,000
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
909,800,000
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
932,000,000
یک تخته
1,028,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
849,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
935,800,000
یک تخته
1,035,900,000
کودک با تخت
923,500,000
کودک بدون تخت
851,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
939,700,000
یک تخته
1,043,600,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
852,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,060,000,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,060,000,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,066,700,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
951,200,000
یک تخته
1,066,700,000
کودک با تخت
919,700,000
کودک بدون تخت
856,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
955,000,000
یک تخته
1,074,400,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
857,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
955,000,000
یک تخته
1,074,400,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
857,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
962,800,000
یک تخته
1,089,800,000
کودک با تخت
930,200,000
کودک بدون تخت
860,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
962,800,000
یک تخته
1,089,800,000
کودک با تخت
930,200,000
کودک بدون تخت
860,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
970,500,000
یک تخته
1,105,200,000
کودک با تخت
947,700,000
کودک بدون تخت
863,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
970,500,000
یک تخته
1,105,200,000
کودک با تخت
947,700,000
کودک بدون تخت
863,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
974,300,000
یک تخته
1,112,900,000
کودک با تخت
940,600,000
کودک بدون تخت
864,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
974,300,000
یک تخته
1,112,900,000
کودک با تخت
940,600,000
کودک بدون تخت
864,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
978,200,000
یک تخته
1,120,600,000
کودک با تخت
944,400,000
کودک بدون تخت
865,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
985,900,000
یک تخته
1,136,000,000
کودک با تخت
951,000,000
کودک بدون تخت
868,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
989,800,000
یک تخته
1,143,800,000
کودک با تخت
954,300,000
کودک بدون تخت
869,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
989,800,000
یک تخته
1,143,800,000
کودک با تخت
954,300,000
کودک بدون تخت
869,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
993,600,000
یک تخته
1,151,400,000
کودک با تخت
958,200,000
کودک بدون تخت
871,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
961,500,000
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
997,500,000
یک تخته
1,159,200,000
کودک با تخت
961,500,000
کودک بدون تخت
872,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,009,000,000
یک تخته
1,182,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
876,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,009,000,000
یک تخته
1,182,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
876,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,012,800,000
یک تخته
1,189,900,000
کودک با تخت
975,200,000
کودک بدون تخت
877,900,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,016,700,000
یک تخته
1,197,600,000
کودک با تخت
979,100,000
کودک بدون تخت
879,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,020,500,000
یک تخته
1,205,300,000
کودک با تخت
982,400,000
کودک بدون تخت
880,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,020,500,000
یک تخته
1,205,300,000
کودک با تخت
982,400,000
کودک بدون تخت
880,600,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,024,400,000
یک تخته
1,213,000,000
کودک با تخت
985,700,000
کودک بدون تخت
882,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,024,400,000
یک تخته
1,213,000,000
کودک با تخت
985,700,000
کودک بدون تخت
882,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,028,200,000
یک تخته
1,220,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
883,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,028,200,000
یک تخته
1,220,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
883,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,032,000,000
یک تخته
1,228,500,000
کودک با تخت
992,800,000
کودک بدون تخت
884,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,032,000,000
یک تخته
1,228,500,000
کودک با تخت
992,800,000
کودک بدون تخت
884,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,035,900,000
یک تخته
1,236,200,000
کودک با تخت
996,200,000
کودک بدون تخت
886,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,039,800,000
یک تخته
1,243,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
887,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,039,800,000
یک تخته
1,243,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
887,300,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,051,400,000
یک تخته
1,266,900,000
کودک با تخت
1,009,900,000
کودک بدون تخت
891,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,051,400,000
یک تخته
1,266,900,000
کودک با تخت
1,009,900,000
کودک بدون تخت
891,700,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,059,000,000
یک تخته
1,282,400,000
کودک با تخت
1,017,000,000
کودک بدون تخت
894,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,074,400,000
یک تخته
1,313,200,000
کودک با تخت
1,030,800,000
کودک بدون تخت
899,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,074,400,000
یک تخته
1,313,200,000
کودک با تخت
1,030,800,000
کودک بدون تخت
899,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,082,200,000
یک تخته
1,328,500,000
کودک با تخت
1,038,000,000
کودک بدون تخت
902,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,101,400,000
یک تخته
1,367,000,000
کودک با تخت
1,055,000,000
کودک بدون تخت
909,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,116,800,000
یک تخته
1,397,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
914,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,136,000,000
یک تخته
1,436,400,000
کودک با تخت
1,086,400,000
کودک بدون تخت
921,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,136,000,000
یک تخته
1,436,400,000
کودک با تخت
1,086,400,000
کودک بدون تخت
921,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,143,800,000
یک تخته
1,451,800,000
کودک با تخت
1,093,000,000
کودک بدون تخت
923,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,143,800,000
یک تخته
1,451,800,000
کودک با تخت
1,093,000,000
کودک بدون تخت
923,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,159,200,000
یک تخته
1,482,500,000
کودک با تخت
1,107,300,000
کودک بدون تخت
929,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,166,900,000
یک تخته
1,498,000,000
کودک با تخت
1,113,900,000
کودک بدون تخت
931,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,166,900,000
یک تخته
1,498,000,000
کودک با تخت
1,113,900,000
کودک بدون تخت
931,800,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,186,000,000
یک تخته
1,536,500,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
938,400,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,193,800,000
یک تخته
1,551,900,000
کودک با تخت
1,138,000,000
کودک بدون تخت
941,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,205,400,000
یک تخته
1,575,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
945,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,205,400,000
یک تخته
1,575,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
945,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,220,800,000
یک تخته
1,605,800,000
کودک با تخت
1,162,200,000
کودک بدون تخت
950,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,236,200,000
یک تخته
1,636,500,000
کودک با تخت
1,176,500,000
کودک بدون تخت
956,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,267,000,000
یک تخته
1,698,200,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
967,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
1,297,800,000
یک تخته
1,759,800,000
کودک با تخت
1,231,600,000
کودک بدون تخت
977,500,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,313,200,000
یک تخته
1,791,000,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
983,000,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,336,300,000
یک تخته
1,836,800,000
کودک با تخت
1,266,200,000
کودک بدون تخت
991,200,000
شهر: پوکت
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
1,455,600,000
یک تخته
2,075,500,000
کودک با تخت
1,374,000,000
کودک بدون تخت
1,033,000,000
توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران – پوکت - تهران – 7شب اقامت با سرویس ذکر شده – ترانسفر
فرودگاهی رفت وبرگشت - ویزا – بیمه نامه 20 هزار یورویی -


مدارک لازم:

پاسپورت با اعتبار 7 ماه کپ ی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومانی - 1 قطعه عکس 6* 4
رنگی و جدید


تاریخ های رفت:

18 اسفند و 7 فروردین

تاریخ های برگشت:

6 فروردین و 14 فروردین

*** پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد .


لوازم مورد نیاز
مدارک شناسایی مورد نیاز در سفر
• چند دست لباس اضافی با توجه به آب و هوای کشور مقصد
• تلفن همراه و شارژر – کابل شارژر یدک – پاور بانک

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS